Zakelijk Heuvelrug geeft gemeente Utrechtse Heuvelrug een pluim

gemeentekantoor

In 2014 heeft Zakelijk Heuvelrug het 10 punten plan opgesteld, om rondom de verkiezingen aandacht te vragen voor ondernemerskwesties op de Utrechtse Heuvelrug. De vers geïnstalleerde gemeenteraad heeft veel dan de 10 punten direct overgenomen in hun coalitieakkoord. Punten uit het plan waren bijvoorbeeld: het verbeteren van het ondernemersklimaat, bedrijven ruimte geven om te ontwikkelen, mobiliteit bevorderen, recreatie en toerisme haar slagkracht teruggeven, stoppen van de leegloop van winkelgebieden en kiezen voor kennis en innovatie.

Ruim een jaar later heeft Zakelijk Heuvelrug het plan geëvalueerd. En… de gemeente een pluim gegeven. Circa 75% van de aanbevelingen uit het 10 punten zijn opgenomen in het college akkoord, in behandeling genomen of al van toepassing.


Constructieve samenwerking voor en door ondernemers

Zakelijk Heuvelrug is hiermee erg tevreden en wil graag op deze weg verder met de gemeente. Enige tijd geleden stond deze gemeente onderaan de ladder in het MKB rapport over ondernemersvriendelijkheid. Dat moet beter, zo vonden zowel de gemeente als Zakelijk Heuvelrug.

Bas de Vogel, voorzitter van Zakelijk Heuvelrug: “we hebben de afgelopen periode heel constructief samen gewerkt aan de verbetering van het ondernemersklimaat. Iedere maand zaten we om tafel met het gemeentebestuur, niet zonder resultaat. Een opsomming van concrete resultaten kunnen wij nu geven.”

 
Resultaten op een rij

  • Er is afgesproken om de Algemene Plaatselijke Verordening te toetsen op overbodige regels. Deze week nog is er vooroverleg met wethouder over een plan van aanpak rond de Hoofdstraat in Driebergen. Er is een begin gemaakt met flits vergunningen.
  • Op het thema meer ruimte geven aan bedrijven om te ontwikkelen zijn afspraken gemaakt over revitalisering van het bedrijventerrein in Amerongen en prioriteit te geven aan bedrijventerrein in Leersum. Daarnaast is gewerkt aan de flexibilisering van bestemmingsplannen en het sneller laten verlopen van deze processen.
  • In het kader van mobiliteit bevorderen in de kernen zijn de parkeerproblemen in Leersum aangepakt en is er een plan gemaakt voor Amerongen. Daarnaast heeft Zakelijk Heuvelrug mee gepraat over het stationsgebied en de situatie bij de Hoofdstraat in Driebergen om mobiliteit te bevorderen/verbeteren.
  • Ook leegloop van winkelgebieden was onderwerp van gesprek. Het plan van Zakelijk Heuvelrug om een taskforce op te richten en een expertteam vastgoed is opgenomen in het raadsprogramma. Naast de BIS in Doorn, wordt er ook in Driebergen een BIS opgericht waarin DOC de Sluis en de winkeliers rond het kerkplein participeren.
  • Om de lokale woningbouw te bevorderen is door de gemeenteraad een motie aangenomen (op verzoek van onder andere Zakelijk Heuvelrug) voor een ruimere publiek/private samenwerking en zijn de eisen voor het realiseren van een aantal sociale woningen versoepeld (wordt per project beoordeeld).
  • Door invoering van de participatiewet is de gemeente betrokken bij de lokale arbeidsmarkt voor kwetsbare werkzoekende en jeugd werkelozen. In dit kader is onlangs een informatieavond gehouden ism ondernemers.
  • Lokale partijen kunnen nu participeren in de zorgsector doordat de gemeente heeft gekozen voor standaard overeenkomsten i.p.v. aanbesteding.
  • De gemeente participeert actief in innovatie, bijvoorbeeld bij Duurzaam Doen en de samenwerking binnen Stichting Q4 (het samenwerkingsverband van ondernemersverenigingen op de Heuvelrug en in de Kromme Rijnstreek waarin ook de wethouders van aangesloten gemeenten participeren).

 
Werk aan de winkel

Helaas zijn niet alle ambities waargemaakt. Een grote tegenvaller is de buitensporige verhoging van de toeristen belasting en even zo de OZB. Omdat Zakelijk Heuvelrug niet het kind met het badwater willen weggooien vraagt zij de gemeente deze verhoging opnieuw in overweging te nemen. Ook wil Zakelijk Heuvelrug meer aandacht voor het aanbestedingsbeleid, gericht op ondernemers uit onze gemeente. Graag blijft Zakelijk Heuvelrug in gesprek met de gemeente Utrechtse Heuvelrug, om het ondernemers klimaat nog verder te verbeteren. Dat is voor Zakelijk Heuvelrug uiteraard de core business: het belang van ondernemers bewaken.

Om dit blijvend te bewaken zal Zakelijk Heuvelrug komende maanden een strategisch plan voorleggen om de samenwerking met de gemeente verder te intensiveren. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat het ondernemersklimaat verbeterd wordt en de economische slagkracht van de gemeente vergroot.

 
De totale evaluatie van het 10 puntenplan is hier te downloaden.

 

Voor het actueel houden van je profielpagina.
Login via Ledenlogin