samenklein

5 speerpunten

Samenvatting van de speerpunten van Zakelijk Heuvelrug. 

1. Samenwerking
Het bestuur van Zakelijk Heuvelrug streeft naar een zo optimaal mogelijke samenwerking tussen ondernemersverenigingen onderling en met de gemeente. Dit doet zij door het zijn van een aanspreekpunt, alsmede een vroegtijdige betrokkenheid bij gemeentelijke initiatieven waarbij de belangen van ondernemers in het spel zijn, alsmede een intensieve communicatie met alle betrokken partijen.

2. Stimuleren en onderhouden van een goed, duurzaam en veilig ondernemersklimaat
Het bestuur van Zakelijk Heuvelrug streeft dit na door het actief stimuleren van kennisoverdracht en het faciliteren van startende en snelgroeiende ondernemers vanuit de gemeente. Daarnaast dient de invulling van leegstand van eigen vastgoed door de gemeente actief ter hand te worden genomen. Startende ondernemers zouden meer gefaciliteerd dienen te worden door b.v. tijdelijke huisvesting in leegstaande panden van de gemeente. Het proces van aanbesteden door de gemeente zou voor lokale ondernemers transparanter en meer inzichtelijk gemaakt moeten worden. De Heuvelrug als ideale vestigingsplaats midden in het land zou vanuit de gemeente meer gepromoot dienen te worden.

3. Infrastructuur
Het bestuur van Zakelijk Heuvelrug is de mening toegedaan dat een optimale infrastructuur, oftewel bereikbaarheid, essentieel is voor goed ondernemerschap. Daartoe behoren o.a. ruime mogelijkheden voor onbetaald parkeren, met name bij recreatie en toeristische trekpleisters. Daarnaast meer carpoolfaciliteiten, goed begaanbare/veilige wegen en fietspaden en het stimuleren van het gebruik van fietsen met name voor het ontsluiten van het station Driebergen/Zeist.

4. Toerisme/horeca/recreatie en detailhandel
Meer toerisme stimuleert het levendig houden van de dorpskernen, waar de detailhandel maar ook de inwoners baat bij hebben. Zakelijk Heuvelrug vindt dat de opbrengsten uit de toeristenbelasting terug dienen te vloeien naar de recreatie en de horeca. De gemeente zou sneller en flexibeler om dienen te gaan met het verstrekken van vergunningen. D.m.v. één groot jaarlijks evenement zou de Heuvelrug meer op de kaart dienen te worden gezet om zo het bezoeken en verblijven op de Heuvelrug te stimuleren.

5. Arbeidsmarkt nu en in de toekomst
Om in de toekomst gewaarborgd te zijn van voldoende en goed personeel zou de gemeente vaker de samenwerking moeten zoeken met ondernemers en onderwijsinstellingen om zo beroepsoriëntatie en stagemogelijkheden te faciliteren. Betere communicatie richting lokale ondernemers over gemeentelijke vacatures en de mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij bedrijven te werk te kunnen stellen.

 

10punten1
10punten2