Wat is en doet Q4+ voor jou?

q4klein

Onderzoeken naar (economische) kracht van de Q4+ regio in volle gang.

Zakelijk Heuvelrug werk met de ondernemersorganisaties de Biltse Ondernemers Federatie, de Bunnikse Industrie- en Handelsclub, Ondernemerskring Wijk bij Duurstede en Zakelijk Zeist al geruime tijd samen om de belangen van ondernemers in deze regio te behartigen.

Hierin hebben zij partners gevonden in de vijf wethouders Economische Zaken van hun gemeenten, die het belang van bovenlokale samenwerking en in de zo genoemde Q4plus-regio onderschrijven. De plus duidt op mogelijk ook bij dit initiatief betrekken van relevante buurgemeenten.

Q4 plus logo's

Een belangrijke doelstelling van Q4+ is om vanuit economisch perspectief onze regio op provinciaal en landelijk niveau beter te positioneren. Hiervoor is besloten een profileringsdocument te ontwikkelen, waarin de (economische) kracht van onze regio duidelijk tot uitdrukking komt. Twee onderzoeksbureaus zijn gevraagd daarbij te helpen. Het resultaat van beide onderzoeken wordt samengevoegd tot een sterk profileringsdocument.

Het eerste bureau, onder leiding van professor Atzema , hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht, onderzoekt onze regio op ruimtelijk/economisch gebied middels een SWOT-analyse. Hierin wordt met name de economische kracht en de bedrijfsmatige kansen aangegeven.

Naast de meer bedrijfsmatige kracht, is het ook van groot belang om te identificeren wat onze regio zo aantrekkelijk maakt om te wonen, te werken en te recreëren. Met andere woorden wat is nu dat DNA wat ons zo aantrekkelijk maakt? Het bureau PHGR, die een dergelijk DNA onderzoek al succesvol in Zeeland heeft uitgevoerd, gaat dit nu voor onze regio doen.

Beide onderzoeken worden op zeer professionele wijze uitgevoerd en brengen kosten met zich mee. Het is goed te weten dat de deelnemende gemeenten, de provincie en Rabobank Heuvelrug hiervoor de benodigde budgetten beschikbaar hebben gesteld.

 

Wat gebeurt er met die rapporten?

Beide rapporten geven een goed inzicht in wie wij als regio zijn en waar we op ruimtelijk/economisch staan.                                                         

Wat is die identiteit van ons gebied en onze inwoners, wat maakt ons zo specifiek en zo aantrekkelijk om juist hier te wonen, te werken, te genieten? Welke kleur, geur, mentaliteit maakt het voor anderen extra aantrekkelijk om zaken met ons te doen?                                              

Waar ligt de economische kracht van onze ondernemers, welke kansen kunnen we benutten, welke bedreigingen moeten we het hoofd gaan bieden? Is de verstedelijking van grote steden nog wel een economisch voordeel of blijkt steeds meer dat in de toekomst het economisch groeipotentieel veel meer ligt bij een nieuwe vorm van “ verstedelijking” zoals die al een tijdje in onze Q4-regio plaatsvindt?   In welke sectoren kennen we een over/ondervertegenwoordiging, waar kunnen we concurreren of samenwerken, welke vestigingen zien we graag komen? Een macht aan interessante gegevens waar we een aantal dingen mee gaan doen.

Zoals al eerder gemeld, zullen de belangrijkste elementen uit beide rapporten als basis gebruikt worden voor een profileringsdocument, waarin op een zeer aantrekkelijke wijze de (economische) kracht, macht en pracht naar voren wordt gebracht. Dit document krijgt uiteraard een promotionele doelstelling, maar zal ook als “bevestiging en bewijslast” dienen voor het lobby-programma dat het Q4 bestuur voorstaat op provinciaal/nationaal niveau.

Los daarvan is het voor onze ondernemers van groot belang om kennis te nemen van de volledige sterkte/zwakte analyse uit beide onderzoeken, en samen met Q4 te bepalen hoe we adequaat kunnen reageren op de kansen en bedreigingen die uit deze analyse naar voren komen. Wat is het “low hanging fruit” dat we zo snel mogelijk moeten oogsten, welke stappen moeten we ondernemen op de middellange termijn?

 

Roadshow

Tijdens een roadshow die naar verwachting rond april/mei zal plaatsvinden, worden beide rapporten aan onze ondernemers gepresenteerd en worden vanuit Q4+ ook een aantal suggesties gedaan over mogelijke vervolgactiviteiten van en/of voor onze ondernemers.

Zodra de exacte data voor de roadshow bekend zijn, wordt u hierover geïnformeerd. Zakelijk Heuvelrug houdt u op de hoogte van de onderzoeksresultaten en het belang voor u als ondernemer van deze presentatie.

voor ondernemers

broekhuizen-1
news-1